ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ
   
            ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา มีสาระสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมือง มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และมาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมดังกล่าว
   
            สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
   
            ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๔ ส่วน ได้แก่
 

          หมวด ๑  บททั่วไป                                                                                         
          หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม
                    ส่วนที่ ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก                                               
                    ส่วนที่ ๒  จรรยาวิชาชีพขององค์กร
                    ส่วนที่ 3  จรรยาวิชาชีพ                
          หมวด  ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
                    ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม                                              
                    ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม                                                    
          หมวด ๔  ขั้นตอนการลงโทษ

            จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประมวลจริยธรรมฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2552

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555
   แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2552
   
 
 
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.