Untitled Document
 
 

พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

   
 
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) : 70.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 27.20
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 97.20
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา ศรีเสนี 
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 30.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 96.00
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์ ขวัญนุ้ย
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 30.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 96.00
ชื่อ – สกุล : นางจุไรวรรณ สมุทรเก่า
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :70.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 25.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.60
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง สำลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 30.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.00
ชื่อ – สกุล : นางกชพร ฤทธิพันธุ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :70.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 24.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.00
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ ช่วยเรือ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 24.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.00
ชื่อ – สกุล : นางเบญจมาศ เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 24.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.00
ชื่อ – สกุล : นางฌาณิกา เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.00
ชื่อ – สกุล : นายเจษฎา พันธุ์อุไร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยกากรองช่าง
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.00
ชื่อ – สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 27.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.60
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :70.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 27.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93.80
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี ดำศรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) :25.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 90.60
 
 
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.