พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1  เมษายน   2561 – 30 กันยายน   2562

   
 
ชื่อ – สกุล : นางสาวกัณทรากร สนธิคุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :67.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 96.50
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์ ขวัญนุ้ย
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.75
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.25
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.25
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :68.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.20
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.20
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) : 66.50
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.10
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา ศรีเสนี 
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.10
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง สำลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.20
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.70
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ ช่วยเรือ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :67.50
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.50
ชื่อ – สกุล : นางฌาณิกา เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :94.50
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.30
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร คงจรัส
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) :27.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.00
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี ดำศรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :63.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) :27.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 90.00
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.