พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2561 – 31 มีนาคม   2561

   
 
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์ ขวัญนุ้ย   
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :68.75
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 97.35
ชื่อ – สกุล : นายชัยรัตน์ เรืองเวชวิทยา
ตำแหน่ง :ผู้อ านวยการกองช่าง
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.20
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.20
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา ศรีเสนี 
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93.60
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.