พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1  เมษายน  2560 – 30 กันยายน   2560

   
 
ชื่อ – สกุล : นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา  
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง 
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.50
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.30
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.60
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง  สำลี 
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.30
ชื่อ – สกุล : นางสาวกัณทรากร สนธิคุณ 
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.30
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส 
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93.80
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :64.75
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93.35
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ ช่วยเรือง 
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.50
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 26.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93.30
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา  ศรีเสน
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :64.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.60
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี  ดำศรี 
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :64.50
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 27.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 91.50
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สังกัด : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :63.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 91.40
ชื่อ – สกุล : นางสาวภัสรา อินทร์แก้ว 
ตำแหน่ง :: ครู  (ค.ศ. 1)
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :66.00
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 25.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 91.10
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.