พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2559 – 31  มีนาคม  2560

   
 
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :63.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 30.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93
ชื่อ – สกุล : นางฌาณิกา เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :63.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.60
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :63.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.10
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา  ศรีเสน
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :63.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.00
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.