พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559

   
 
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง  สำลี 
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง 7
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) :64.75 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ :  93.35
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส 
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :66.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.30
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :65.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 29.60 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 95.10
ชื่อ – สกุล : นางจุรีย์  ศรีสว่าง 
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ 7
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :65.90 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.30
ชื่อ – สกุล : นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา 
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง 7
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :65.90 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.80 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 94.30
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 5
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :64.75 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 31.50
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สังกัด : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :63.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 30 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 93.00
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ ช่วยเรือง 
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :65.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 26.80 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 92.30
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา  ศรีเสน
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :63.00 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 28.60 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 91.60
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี  ดำศรี 
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :64.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 26.00 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 90.50
ชื่อ – สกุล : นางสาวภัสรา อินทร์แก้ว 
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) คะแนน) :64.50 
คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) : 25.60 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ : 90.10
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.