พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2558 – 30  มีนาคม  2559

   
 
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส 
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93.00
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา  ศรีเสน
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :132  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 49  คะแนน
คะแนนรวม : 181 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.5
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 50  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ : 90.00
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง  สำลี 
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง 7
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 50  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.00
ชื่อ – สกุล : นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา 
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง 7
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :129  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 51  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.00
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 5
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :132  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 48  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.00
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.