พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558

   
 
ชื่อ – สกุล :  นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 5
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :137 คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 55 คะแนน
คะแนนรวม : 192 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  96.00
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์ จันทร์แจ่มใส
ตำแหน่ง :นายช่างโยธา 5
สังกัด : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :55  คะแนน
คะแนนรวม : 188 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ :  94.00
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :131  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :56  คะแนน
คะแนนรวม : 187 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93.50
ชื่อ – สกุล :  นายมณเฑียร  คงจรัส
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :132  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :55  คะแนน
คะแนนรวม : 187 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93.50
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา ศรีเสน
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :134  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :52  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93.00
ชื่อ – สกุล :  นางจุรีย์  ศรีสว่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ 7
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :54  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  92.00
ชื่อ – สกุล :  นายชัยรัตน์ เรืองเวชวิทยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง 7
สังกัด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :54  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  92.00
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง สำลี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง 7
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :54  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  92.00
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ ช่วยเรือง
ตำแหน่ง :บุคลากร 4
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :52  คะแนน
คะแนนรวม : 182 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  91.00
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.