พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2557 – 31  มีนาคม  2558

   
 
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 59  คะแนน
คะแนนรวม : 194 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  97
ชื่อ – สกุล : นางรัชนี  ผดุงจิระพันธทิพย์ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 3
สังกัด : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :51  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ :  92
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี  ดำศรี 
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 52  คะแนน
คะแนนรวม : 182 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ :  91
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคณา  ศรีเสน
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5
สังกัด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :128  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :51  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  90
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.