พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1  เมษายน  2557 – 30  กันยายน  2557

   
 
ชื่อ – สกุล : นายชัยรัตน์ เรืองเวชวิทยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
สังกัด : กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 57  คะแนน
คะแนนรวม : 192 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  96
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :57  คะแนน
คะแนนรวม : 190 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ :  95
ชื่อ – สกุล :  นายสุวิทย์ ขวัญนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 5
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 136  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 189 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ :  94.5
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ  ช่วยเรือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :54  คะแนน
คะแนนรวม : 189 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  94.5
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายสมพร  มานะจิตต์   
ตำแหน่ง :บุคลากร 6ว
สังกัด : สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส 
ตำแหน่ง :นายช่างโยธา 4
สังกัด : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นางผกากรอง  สำลี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :50  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.