พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2556 – 31  มีนาคม  2557

   
 
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ (นักบริหารงาน อบต.8)
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 56  คะแนน
คะแนนรวม : 189 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  94.50
ชื่อ – สกุล : นางจุรีย์  ศรีสว่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7)
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 132  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :55  คะแนน
คะแนนรวม : 187 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ :  93.50
ชื่อ – สกุล :  นางผกากรอง  สำลี 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  6ว
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล :  นายสมพร  มานะจิตต์ 
ตำแหน่ง : บุคลากร 5
สังกัด :  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา   
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการคลัง (นักบริหารงานช่าง 7)
สังกัด : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 5
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :129  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :51  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.