พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1  เมษายน  2556 – 30  กันยายน  2556

   
 
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 4
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :137  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :58  คะแนน
คะแนนรวม : 195 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  97.50
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ  ช่วยเรือง 
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :58  คะแนน
คะแนนรวม : 193 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  96.50
ชื่อ – สกุล : นางบำเพ็ญ  พิบูลย์พล 
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ 3
สังกัด : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :58  คะแนน
คะแนนรวม : 193 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  96.50
ชื่อ – สกุล :  นายสมพร  มานะจิตต์ 
ตำแหน่ง :บุคลากร 5
สังกัด :  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 56  คะแนน
คะแนนรวม : 191 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  95.50
ชื่อ – สกุล : นางรัชนี  ผดุงจิระพันธทิพ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 2
สังกัด : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135 คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 188 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  94
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :56  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี  ดำศรี 
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :127  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :55  คะแนน
คะแนนรวม : 182 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  91
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.