พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2555 – 31  มีนาคม  2556

   
 
ชื่อ – สกุล : นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส 
ตำแหน่ง :นายช่างโยธา 4
สังกัด : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :58  คะแนน
คะแนนรวม : 193 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  96.50

ชื่อ – สกุล :  นางผกากรอง  สำลี 
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
สังกัด :  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 58  คะแนน
คะแนนรวม : 193 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ :  96.50
ชื่อ – สกุล :  นายสมพร  มานะจิตต์ 
ตำแหน่ง :บุคลากร 5
สังกัด :  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 136  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 57  คะแนน
คะแนนรวม : 193 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  96.50
ชื่อ – สกุล : นางจุรีย์  ศรีสว่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7)
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :56  คะแนน
คะแนนรวม : 191 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  95.50
ชื่อ – สกุล : นายมณเฑียร  คงจรัส
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี  ดำศรี 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 4
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นางรัชนี  ผดุงจิระพันธทิพ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 2
สังกัด : ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :133 คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 4
สังกัด :ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :53  คะแนน
คะแนนรวม : 183 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  91.50
ชื่อ – สกุล : นางสาวผ่องพรรณ  ช่วยเรือง 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3
สังกัด :ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :129  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :52  คะแนน
คะแนนรวม : 181 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.50
ชื่อ – สกุล : นางบำเพ็ญ  พิบูลย์พล 
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ 3
สังกัด :ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :129  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :52  คะแนน
คะแนนรวม : 181 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.50
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.