พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1  เมษายน  2555 – 30  กันยายน  2555

   
 
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :56  คะแนน
คะแนนรวม : 191 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  95.50

ชื่อ – สกุล : นางจุรีย์  ศรีสว่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7)
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 132  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :54  คะแนน
คะแนนรวม : 186 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ :  93
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 4
สังกัด :ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :134  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :50  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  92
ชื่อ – สกุล : นางรัชนี  ผดุงจิระพันธทิพ 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 2
สังกัด : ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :128 คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 52  คะแนน
คะแนนรวม : 181 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90.50
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสินี  ดำศรี 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 4
สังกัด : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :128  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :52  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  90
ชื่อ – สกุล :  นายสมพร  มานะจิตต์ 
ตำแหน่ง :บุคลากร 5
สังกัด :  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 128  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 52  คะแนน
คะแนนรวม : 180 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  90
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.