พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2554 – 31  มีนาคม  2555

   
 
ชื่อ – สกุล :  นายสมพร  มานะจิตต์ 
ตำแหน่ง : บุคลากร
สังกัด :  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 56  คะแนน
คะแนนรวม : 191 คะแนน        คิดเป็นร้อยละ :  95.50

ชื่อ – สกุล :  นางผกากรอง  สำลี 
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
สังกัด :  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) : 135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 53  คะแนน
คะแนนรวม : 188 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ :  97
ชื่อ – สกุล : นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :135  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 52  คะแนน
คะแนนรวม : 187 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  93.50
ชื่อ – สกุล : นางอาภรณ์  พันธ์รังษี 
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
สังกัด : สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :130  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) : 54  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  92
ชื่อ – สกุล : นายสุวิทย์  ขวัญนุ้ย 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัด : ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
คะแนนด้านผลงาน (140 คะแนน) :128  คะแนน
คะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) :56  คะแนน
คะแนนรวม : 184 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ :  92
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.