ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น
   
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งให้ทุกคนมีคุณภาพและมีความสุข เพิ่มขวัญและกำลังใจโดยการยกย่อง ชมเชย พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ที่มีคะแนนระดับดีเด่น (90 – 100 %) จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  - 31  มีนาคม  ของปีถัดไป  และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  1  เมษายน – 30  กันยายน  ของปีเดียวกัน
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.