มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คำอธิบาย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 มิ.ย. 2563
32 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 มิ.ย. 2563
33 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 พ.ค. 2563
34 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 พ.ค. 2563
35 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 เม.ย. 2563
36 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
16 เม.ย. 2563
37 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
16 เม.ย. 2563
38 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 เม.ย. 2563
39 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 เม.ย. 2563
40 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.