ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  รายละเอียด : การจัดบริการสาธาณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.บางใบไม้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน