ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
  รายละเอียด : กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0314/19425 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ด้านราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้าเมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้เสียภาษีของเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนบางใบไม้ ประกอบกับกระทรวงการคลังไม่ได้มีมติให้ลดอัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 55 ซึ่งเป็นการลดอัตราค่าภาษีจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้วนั้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน และรอบคอบให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับผู้เสียภาษี และเพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และด้วยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ได้กำหนดมาตราการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว โดยมีข้อห้ามการดำเนินการ การงดหรือการหลีกเลี่ยงการเดินทาง รวมถึงข้อกำหนดในการลดการแออัดหรือการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ซึ่งเป็นการระงับยับยั้งในการควบคุมอย่างบูรณาการ ทุกหน่วยงาน แล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.