ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ที่ 148/2562 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ได้แก่
(1) นางผกากรอง สำลี ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นพนักงานสำรวจ/
พนักงานประเมินภาษี
(2) นางสาวอังคณา ศรีเสน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เป็นพนักงานสำรวจ/
พนักงานเก็บภาษี
(3) นายจิรวัฒน์ เพ็งจรูญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นพนักงานสำรวจ/
พนักงานเก็บภาษี
(4) นายเฉลิมพล ศรีรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นพนักงานสำรวจ

และอำนาตามมาตรา 28 และ 29 ให้พนักงานสำรวจมีหน้าที่และอำนาจสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวนและขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีและในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงเวลาพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการได้ และมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควรรวมถึงอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริการส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.