ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 จึงประกาศให้ผู้มีไว้หรือครอบครองป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นอันติดตั้ง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางใบไม้ ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ.2565 ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล บางใบไม้ ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ผู้ใดไม่ยื่นแบบถือว่า ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดต้องเสียเงินเพิ่มตาม ตามมาตรา 25 และมาตรา 35
ทั้งนี้ ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์ และขอชำระภาษีป้าย ได้ที่สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางใบไม้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.