ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  รายละเอียด : ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงได้กำหนดแนวทางการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
๑. ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนและผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่ใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ที่จะยื่นคำขอจะต้องมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกินในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น)
๒. ตามความนัย ข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕2 กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไว้ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
๓. ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2564และเดือนมกราคม 2565–เดือนกันยายน 2565 โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
(๓.๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
(๓.๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
(๓.๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา
ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(๔) โอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่อาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
๔. ในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงขอกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้
- เริ่มรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ทุกวันในวันและเวลาราชการ
๕. ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ผู้สูงอายุที่เกิดวันที่ 1 ของเดือน จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนเกิดของตนเอง) ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.