ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี และพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจ ประเมินภาษี และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1. นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพนักงานประเมิน
2. นางผกากรอง สำลี ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นพนักงานประเมิน
และพนักงานเก็บภาษี
3. นายเจษฎา พันธุ์อุไร ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นพนักงานสำรวจ
4. นางสาวอังคณา ศรีเสน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เป็นพนักงานเก็บภาษี
และพนักงานสำรวจ
5. นายสุวิทย์ ขวัญนุ้ย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นพนักงานเก็บภาษี
6. นายหาญณรงค์ จันทร์แจ่มใส นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นพนักงานสำรวจ
7. นายจิรวัฒน์ เพ็งจรูญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นพนักงานสำรวจ
8. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นพนักงานสำรวจ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเคร่งครัด

Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.