ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ที่ 148 /๒๕๖๒ แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ได้แก่

(๑) นางผกากรอง สำลี ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นพนักงานสำรวจ/
พนักงานประเมินภาษี
(๒) นางสาวอังคณา ศรีเสน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เป็นพนักงานสำรวจ/
พนักงานเก็บภาษี
(๓) นายจิรวัฒน์ เพ็งจรูญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นพนักงานสำรวจ/
พนักงานเก็บภาษี
(๔) นายเฉลิมพล ศรีรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นพนักงานสำรวจ

และอำนาจตามมาตรา ๒๘ และ ๒๙ ให้พนักงานสำรวจมีหน้าที่และอำนาจสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวนและขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีและในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการได้ และมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควรรวมถึงอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐.น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

slot deposit pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.