ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังออกกฏหมายลำดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลาประมาณ 9 เดือน โดยยังคงมีกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยอีก จำนวน 2 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และหลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ไม่ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ออกไปเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2563หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หรือโทรศัพท์สอบถาม ที่หมายเลข 0 7729-2916 ต่อ 102
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 169 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.