มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : การแบ่งงานแลมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง
  รายละเอียด : เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางใบไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 และ 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม 254๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.