มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ข้อ 7 กำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลื่อนเงินเดือนปีละสองครั้ง ดังต่อไปนี้ (1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่ง ปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน และ (2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับ
การปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะดำเนินการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564

SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.