มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจความในหมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 จึงกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
QQPULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.