มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประกาศการใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความข้อ 269 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.