ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. .....
  รายละเอียด : ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ..... มีขั้นตอนดังนี้
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ..... ช่องทางดังต่อไปนี้
1.1 เผยแพร่ทางเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ www.bangbaimai.go.th
1.2 เผยแพร่ทางเพจเฟสบุค องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
1.3 เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางใบไม้
1.4 เผยแพร่และดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมประจำเดือนระดับหมู่บ้านในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการหมู่บ้าน
2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีขั้นตอนดังนี้
2.1 จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
2.2 ดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางใบไม้
2.3 รวบรวม สรุปผลและนำผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ..... เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 179 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.