มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 (8) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 โดยคำนึงถึงลักษณะงานหรือภารกิจการบริหารราชการใน
การพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.