มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 (4) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 โดยคำนึงถึงลักษณะงานหรือภารกิจการบริหารราชการในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.