มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (8) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยคำนึงถึงลักษณะงานหรือภารกิจการบริหารราชการในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.