มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเงื่อนไขการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้มีการสั่งสมความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.