ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  รายละเอียด : ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2o๑๙ : COVID ๑๙) ไปยังประเทศต่างๆ เป็นวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคให้สูงขึ้นและสำหรับประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโศวิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2o๑๙ : COVID ๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3/ว 3096 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมทั้งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.00 น. – 04.00 น. การปิดหรือจำกัดเวลาสถานประกอบการหลายประเภท เป็นต้น ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ตามปกติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้พิจารณาดำเนินการมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจัดซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดในการยื่นขอความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้มีอายุ ๑๘ บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
(4) ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
(6) ไม่เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐตามมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ณ วันลงทะเบียน

2. เอกสารหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือ
(1) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ฯ จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของนายจ้าง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
3. การขอรับและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียน แล้วกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้าง (ถ้ามี) พร้อมทั้งให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามรับรองก่อนส่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
4. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ และทีทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลบางใบไม้ และจะแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่การรับถุงยังชีพให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.