ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563
  รายละเอียด : จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563
-------------------------------
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
3.ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น
4.หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลทำให้เสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น หรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ อบต.ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภาษีป้าย
ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย
ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2563
กรณีป้ายติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบและชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้ง


SLOT DEPOSIT PULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 262 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.