ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียด : เพื่อให้การดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้การดำเนินงานการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงได้กำหนดแนวทางการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย/หลักเกณฑ์
1.1 เด็กแรกเกิด
- เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
- เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
- มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือ บิดา หรือ มารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
1.2 หญิงตั้งครรภ์
- หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
- อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน หรือ 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 244 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.