ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงได้กำหนดแนวทางการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
- ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนและผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่ใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ที่จะยื่นคำขอจะต้องมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502) สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกินในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น)

SLOT tanpa potongan

SLOT tanpa potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.