ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการยกระดับถนนดินสายบ้านปลายคลอง ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนดินสายบ้านปลายคลอง    ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
หมู่ที่ 3   ตำบลบางใบไม้   อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วงเงินงบประมาณ
744,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  1/2557 
ลงวันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  25 
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 
ถึงวันที่  10  เดือน มีนาคม พ.ศ.  2557  
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30  น.
และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  11 
เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 10.00
น. โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  5  ราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 399 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.