ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนดินสายบ้านปลายคลอง ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนดินสายบ้านปลายคลอง
ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  หมู่ที่ 3 
ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 744,000.00
บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
มีรายละเอียดดังนี้                    ช่วงที่ 1 โดยการถมดินปนหิน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินปนหิน จำนวน 1,987.00 ลบ.ม.(แน่น)  เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบร้อย                   ช่วงที่ 2
โดยการถมดินปนหิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร   หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร  ปริมาณดินปนหิน จำนวน 540.00 ลบ.ม.(แน่น)   เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบร้อย  พร้อมทำการฝังท่อระบายน้ำ
คสล.ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 2 จุด แยกเป็นจุดที่ 1
จำนวน 8 ท่อน  และจุดที่  2 
จำนวน 10 ท่อน  รวมเป็น 18
ท่อน  ยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2
ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้กำหนด                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้                    1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว                    2. 
ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยการ     บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                    3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาวงเงิน    
งบประมาณของโครงการ                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่
 7 
มีนาคม  ๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึง ๑๑.๐๐น.  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่  7  มีนาคม  ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป   -/กำหนด...-2-                     กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ในวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ถึงวันที่  10  เดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
16.30 น.  และยื่น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
(ห้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
ชั้น
3  ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ในวันที่  7  เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557  เวลา  08.30 
น.  ถึงเวลา  16.30 
น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา 
10.00 น.  เป็นต้นไป  และจะไม่รับซองในวันเปิดซองโดยเด็ดขาด                     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  3,0๐๐.00 บาท   
 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
  ถึงวันที่  10  เดือน
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕7    หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๒9-2916  ต่อ 102 
 ในวันและเวลาราชการ
 
หรือทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 409 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.