ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
  รายละเอียด : ตามมาตรา 52 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ
.. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยการ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามกระบวนงานการบริการประชาชนต่างๆ 
ประกอบกับมติคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ในการประชุมครั้งที่
2  ประจำปี พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 
2  กรกฎาคม  2556 
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  ตามข้อแนะนำกระบวนการ ขั้นตอน 
และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
จึงประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
กรณีกระบวนงานบริการประชาชนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 472 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.