ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด :

ตามมาตรา
52 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.
2546  ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่ 
26  พฤศจิกายน  2555 
เห็นชอบรับทราบการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้เสนอโครงการลดขั้นตอนและให้บริการประชาชนด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ตามมิติที่ 4  ข้อ 4.5  นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
60 วรรคห้า และมาตรา 69/1 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
จึงมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ให้ นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต 
การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชนตามกระบวนงานบริการประชาชนด้านการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งแนบท้ายประกาศนี้                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                             ประกาศ   
วันที่  28  ธันวาคม 
.. 2555  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 399 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.