ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และการสำรวจภาษีประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ และรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2557 ของผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 30 ซึ่งกำหนดให้ “มีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตามมาตรา 24 และมาตรา 29 ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคากลางปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 และแบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปี”
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 825 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.