ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียด :

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จำนวน  4  ป้าย โดยการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับ จำนวน  2  ป้าย  ป้ายสุดเขต  จำนวน 2 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร (รายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้กำหนด)    ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีงบประมาณ 145,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา


            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


          1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว


          2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา


          3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของราคาวงเงิน     งบประมาณของโครงการ


          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕๕6  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึง ๑๑.๐๐ น.


 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ 5 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัด


สุราษฎร์ธานี   และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕๕6  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป


          กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ในวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556  ถึงวันที่  5 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  และยื่น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ชั้น 3  ที่ว่าการอำเภอเมือง      สุราษฎร์ธานี) ในวันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้าง ในวันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.   เป็นต้นไป  และจะไม่รับซองในวันเปิดซองโดยเด็ดขาด           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 1,๐๐๐ บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  19  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 5 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕6  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๒9-2916 ต่อ 102  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th


                   

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 666 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.