ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
  รายละเอียด :

ตามมาตรา 52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามกระบวนงานการบริการประชาชนต่างๆ  ประกอบกับมติคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ในการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2555  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  ตามข้อแนะนำกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  จึงประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีกระบวนงานบริการประชาชนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 397 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.