ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
  รายละเอียด :

ตามมาตรา 52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามกระบวนงานการบริการประชาชนต่างๆ  ประกอบกับมติคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ในการประชุมครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2555  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  ตามข้อแนะนำกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  จึงประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 14 กระบวนงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 328 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.