ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555
  รายละเอียด :

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันอังคาร  ที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เรียบร้อยแล้ว  นั้น 


อาศัยอำนาจตามความข้อ 33 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันอังคาร  ที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 394 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.