ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  จะดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2555  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และให้ความเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางใบไม้  พ.ศ. ๒๕๕5  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
 


 


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 386 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.