ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2555  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในวันอังคาร  ที่  28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้


 


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 371 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.